سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
جامعه اهل البیت اسلام آباد 
مدیر 
1377/07/01 
1379/03/31 
علمی اجرائی  
همکاری 
موسسه اهل البیت قم  
مدیر 
1379/07/01 
1383/03/31 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دارالقرآن الکریم اسلام آباد  
ریاست  
1377/01/01 
 
اجرائی 
همکاری 
شبکه ماهواره ای هادی tv 
مسئول بخش اردو 
1385/01/01 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
مدارس اهل البیت پاکستان 
نظارت و همکاری  
1374/01/01 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
مدارس اسوه پاکستان 
نظارت و همکاری با ابوی در مدیریت 
1376/01/01 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
شبکه ماهواره ای DMISAM 
کارشناس  
 
 
پاسخگو سئوالات تلفنی در انگلیس 
همکاری 
جامعه اهل البیت اسلام آباد 
مدیریت 
1377/07/01 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
موسسه اهل البیت قم  
مدیریت 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
شبکه ماهواره ای هادی تی وی 
مدیربت  
1385/01/01 
ادامه دارد 
علمی اجرائی 
تدریس 
موسسه اهل بيت براي زنان 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
حوزه علميه قم  
مدرس 
1376/07/01 
 
سطوح عاليه 
تدریس 
جامعه اهل البيت اسلام آباد 
مدرس 
 
 
در مقطع سطح و سطوح عالى 
تدریس 
موسسه اهل بیت برای زنان 
مدرس 
1380/07/01 
 
----- 
تدریس 
حوزه علمیه قم  
مدرس 
 
 
سطوح عالیه 
تدریس 
جامعه اهل البیت اسلام آباد 
مدرس 
 
 
سطوح